jpg

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą feryjną MDK w Mrągowie, regulaminem i warunkami uczestnictwa. W tym roku odbędą się dwa turnusy. W każdym turnusie zapisujemy 24 osoby. Zapisy ruszają od 09.01.2023r. Karta do pobrania w sekretariacie MDK , SP nr 4, pokój 101, pierwsze piętro bryła G. Będzie również dostępna do pobrania na naszej stronie. Zapisy w sekretariacie lub pod tel. 89 741 25 32 do godz: 15.00 . Ze względu na duże coroczne zainteresowanie lista zapisów może być szybko zamknięta , dlatego prosimy o zapisy już od 9 stycznia i nie zwlekanie z decyzją. 
W tym roku przygotowaliśmy ciekawą ofertę łączącą zajęcia stacjonarne z atrakcyjnymi wyjazdami. Koszt jednego turnusu wynosi 300 zł: Jest to koszt wyjazdów i atrakcji wyjazdowych dla dzieci oraz ceny biletów. W koszt wliczona jest również pizza .

Czas trwania :  Zajęcia będą odbywały się w godzinach: 10.00-14.30. W przypadku wyjazdów odbiór dzieci może presunąć się do godz: 15.00

Terminy turnusów tygodniowych:

 • 23- 27.01.2023
 • 30.01--03.02.2023
Ramowy program każdego turnusu wygląda następująco:
 
poniedziałek:
9.45: zbiórka przed MCK w Mrągowie na film "Pan Zabawka"
12.00- powrót do MDK , konkurs plastyczny "Bezpieczne sporty zimowe. W programie tego dnia również warsztaty robotyki
wtorek:
10.00- wyjazd do Warmiolandii w Olsztynie "Ulica Profesora ryzyka- Fizyka"
W programie: animator, 2,5 godziny zabawy, pełen pakiet atrakcji Warmiolandii Miasta Dzieci: zjeżdżalnie, basen z kulkami, konstrukcja zabawowa, trampoliny oraz wiele innych..., warsztaty edukacyjne z Szalonym Profesorem, ubezpieczenie NNW, odbiór dzieci przy SP nr 4 o godz: 14.30 ( może być też przesunięcie w czasie do godziny 15.00)
środa:
10.00-11.15 warsztaty kulinarne "Jedz zdrowo i kolorowo" w MDK
11.30 - wyjazd do Kętrzyna "- warsztaty "Konsulat Świętego Mikołaja"
czwartek:
10.00- wyjazd do Olsztyna do Kręgielni Family Bowling Center. W programie 2 godziny gry w kręgle, MacDonald, powrót około 14.30-15.00
piątek:
10.00-gry i zabawy stolikowe, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród
10.30 - wyjście do Mrągowskiego Muzeum- warsztaty historyczne oraz pizza w restauracji
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII Z ZASADAMI HIGIENY PODCZAS WYPOCZYNKU FERYJNEGO 2023

 

Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

 1. Przestrzegać Regulaminu Półkolonii, Warunków Uczestnictwa oraz wszystkich zasad i regulaminów obowiązujących podczas turnusów.  
 2. Brać aktywny udział w zajęciach, warsztatach prowadzonych w trakcie półkolonii oraz odpowiednio zachowywać się w autokarze i w plenerze.
 3. Zachowywać się w sposób nienaruszający interesu pozostałych

uczestników oraz w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie oferowanych zajęć, warsztatów i wyjazdów.

 1. Wykonywać wszystkie polecenia kierownika i wychowawców - nauczycieli  oraz innych osób  prowadzących warsztaty.
 2. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz dbać o udostępniony w ramach zajęć sprzęt oraz materiały.
 3. Po każdych zajęciach i każdej czynności myć ręce / dezynfekować je .
 4. W autokarze zachować spokój i czystość.
 5. Być uczynnym i uprzejmym w kontaktach z koleżankami, kolegami, wychowawcami i instruktorami oraz innymi osobami.
 6. Zgodnie współpracować i szanować innych oraz wytwory ich pracy.
 7. Pod żadnym pozorem nie oddalać się poza teren, w którymi realizowany jest program półkolonii oraz nie oddalać się od grupy na wyjazdach.
 8. Każdy uczestnik weźmie udział w konkursie feryjnym „Bezpieczne sporty zimowe” i otrzyma pamiątkowy dyplom ,a laureaci dodatkowo nagrodę.
 9. W przypadku złego samopoczucia, choroby, urazu lub bólu niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub kierownika.  
 10. Powiadomić nauczyciela lub kierownika w przypadku nieodpowiedniego zachowania innych uczestników półkolonii.

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek :

 1. Przyprowadzić dziecko i odebrać o wyznaczonej godzinie (10.00-14.30)
 2. Zapoznać się z wytycznymi, procedurami wewnętrznymi oraz warunkami uczestnictwa.
 3. Podpisać wszelkie zgody i prawidłowo wypełnić kartę kwalifikacyjną, która musi być dostarczona do czwartku  - 19.01.2023r. łącznie z wpłatą na wyjazdy i atrakcje w kwocie 300 zł za cały tygodniowy turnus (trzysta złotych)
 4. Nagrody w konkursie feryjnym „Bezpieczne sporty zimowe” i warsztaty „Jedz zdrowo i kolorowo” będą dofinansowane  w ramach Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 5. Być w stałym kontakcie z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii ( odbierać telefon lub niezwłocznie oddzwaniać po próbie kontaktu)

Organizator ma obowiązek zapewnić dodatkowo w ramach higieny:

 1. Dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, z których korzystają uczestnicy oraz wykorzystywanych możliwych do dezynfekcji  przedmiotów.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk oraz dozowniki z mydłem w płynie i instrukcję odpowiedniego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 3. W przypadku niepokojących objawów chorobowych odizolować dziecko od innych uczestników i pozostawić pod opieką nauczyciela oraz niezwłocznie skontaktować się z rodzicem /opiekunem prawnym.

Postanowienia ogólne:

 1. Na półkolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania alkoholu i zażywania używek oraz przynoszenia przedmiotów z domu.  
 2. Samowolne oddalenie się od grupy, niestosowanie się do poleceń nauczycieli, a także nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów spowoduje konsekwencje w postaci: - upomnienia przez wychowawcę; - powiadomienia rodziców o zachowaniu; - wyłączenia z poszczególnych zajęć programowych.
 3. Organizator nie odpowiada za pozostawione lub zagubione przez Uczestnika rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a zniszczonych przez innego uczestnika.
 4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, odpowiedzialność oraz ewentualne koszty napraw wyrządzonej szkody ponoszą rodzice.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

FERIE ZIMOWE 2023

 • 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem półkolonii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Młodzieżowy Dom Kultury z tymczasową siedzibą : oś. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo (budynek SP nr 4)

 2. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w dwóch turnusach organizowanych przez Organizatora.  

3. Niniejszy dokument  wymaga pisemnego potwierdzenia zapoznania się z jego treścią przez osobę zapisującą dziecko na dany turnus tygodniowy w karcie zgłoszenia.

4. Osobami uczestniczącymi w półkolonii są osoby niepełnoletnie od 7 roku życia wg rocznika, zatem ich udział w półkolonii wymaga wyrażenia pisemnej zgody na ich udział przez ich Opiekuna.

5. Podstawą uczestnictwa w półkoloniach uczestnika jest zapoznanie się z ofertą Organizatora, Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Półkolonii i  Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa  obowiązującą w czasie organizacji wypoczynku zimowego- półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie. Następnie należy wypełnić formularza zgłoszeniowego podając pełne dane teleadresowe. Karta zgłoszenia oraz wszystkie dokumenty do zapoznania się dostępne na stronie www.mdk.mragowo.pl

6. Zajęcia stacjonarne i opieka na wyjazdach , organizowanych przez nauczycieli- wychowawców Organizatora są bezpłatne.

7. Opiekunowie uiszczają opłatę za atrakcje wyjazdowe, przewóz dzieci oraz bilet do kina i muzeum w Mrągowie. Opłata za tygodniowy turnus wynosi 300 zł (trzysta złotych)  jest wpłacana razem z przekazaniem wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do 19.01.2023r. w sekretariacie MDK w godzinach 8.00-15.00. Nagrody w konkursie feryjnym „Bezpieczne sporty zimowe” i warsztaty „Jedz zdrowo i kolorowo” będą dofinansowane  w  ramach Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

8. Wyjazdy są organizowane z zachowaniem wszelkich procedur oraz z wynajęciem odpowiedniej firmy przewozowej dla dzieci.

9. Uczestnicy odbierani są przez Opiekuna, który czeka na dziecko przed wejściem do szkoły lub w wyznaczonym miejscu w szkole. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika z terenu półkolonii lub odebranie go przez inną osobę niż Opiekunowie, Opiekun jest zobowiązany do upoważnienia w karcie zgłoszenia  innej osoby do odbioru .  

10. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od momentu przekazania Uczestnika przez Opiekuna, nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż godz. 14.30 .

12. Pierwszeństwo w zapisach na półkolonie mają uczestnicy zajęć oraz mieszkańcy miasta Mrągowa.

13. Można zapisać dziecko na jeden turnus z możliwością udziału w dwóch turnusach.

13. W przypadku chęci zapisania dziecka na dwa turnusy Opiekun zaznacza w karcie zgłoszenia chęć udziału.

14. Po zakończeniu zapisów dziecko wstępnie zapisane na drugi turnus automatycznie pojawia się na liście przyjętych, jeśli są wolne miejsca.

15. Zapisy trwają od 09.01.2023r  pod tel. 89 741 25 32 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku zapełnienia listy zgłoszeń szybciej niż 19.01.2023r. , zapisy zostaną zamknięte.

16. W przypadku nie zgłoszenia się w pierwszym dniu półkolonii  bez wcześniejszej informacji, dziecko zostaje skreślone z listy. W jego miejsce wpisana zostaje osoba oczekująca, jeśli taka będzie.

 • 2 Prawa i obowiązki organizatora

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedstawionej oferty, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego Opiekuna lub jest niezależne od Organizatora.

 2. Organizator nie odpowiada za skradzione, zgubione lub zniszczone rzeczy Uczestnika.

 3. Na półkoloniach ze względu na specyfikę wypoczynku  rzeczy cenne i wartościowe ( telefony, tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy pozostawić w domu.  

4. Organizator ma obowiązek zagwarantować Uczestnikom opiekę wykwalifikowanych instruktorów       i wychowawców oraz nadzorować ich pracę podczas wypoczynku.

  5. Organizator ma obowiązek poinformować Opiekuna, niezależnie od pory dnia w przypadku, gdy sytuacja wymaga interwencji Opiekuna.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te jednak nie mogą powodować zmian istotnych, a standard i jakość świadczeń zostanie zachowana.

7. Organizator zapewnia wszelkie środki higieny osobistej : mydło w płynie, środek dezynfekujący, ręczniki papierowe.

8. Dzieci zostaną też zapoznane z instrukcją: jak skutecznie dezynfekować ręce, jak skutecznie myć ręce.

9. Wszyscy pracownicy , wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie bhp

 • 3 Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegania regulaminu półkolonii oraz wszystkich dodatkowych regulaminów obowiązujących podczas półkolonii.

 2.  Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom wychowawców oraz wszystkim osobom sprawującym pieczę nad uczestnikami

3. Podczas wypoczynku osób niepełnoletnich zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.

4. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach/salach.  Nie może też przynosić przedmiotów z domu.

5. Opiekun Uczestnika półkolonii ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody                                i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

 6. Uczestnik ma prawo do spokojnego wypoczynku i korzystania ze wszystkich atrakcji oferty półkolonii.  

 7. Uczestnik ma prawo korzystać ze wszystkich obiektów i urządzeń przewidzianych w ofercie półkolonii zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 8. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób nienaruszający interesów pozostałych Uczestników oraz zachowywać się w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie zaplanowanych zajęć.

  9. Samodzielne oddalenie się z terenu, w którym realizowany jest program Półkolonii lub oddzielenie się od grupy Uczestnika jest zabronione.

10. Korzystając z atrakcji oraz wycieczek zawartych w programie Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad panujących w miejscu realizacji programu.

 11. W przypadku poważnego naruszenia reguł półkolonii oraz niestosowania się do zawartych w Warunkach Uczestnictwa i Regulaminie Półkolonii zasad lub gdy zachowanie Uczestnika narusza interes pozostałych uczestników Organizator wzywa Opiekuna.

12. W szczególnych przypadkach niewłaściwego zachowania dziecko może być skreślone z listy uczestników.

13. W przypadku niepokojących objawów chorobowych, dziecko zostaje w miarę możliwości jak najszybciej odebrane przez rodzica/opiekuna .

 

karta uczestnictwa do pobrania pojawi się niebawem. Można też ją odebrać i wypełnić w sekretariacie MDK