Procedura bezpiecznego  funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego.

 • 1. Postanowienia ogólne
 • Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie oraz miejscach ćwiczeń.

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN , MZ i GIS  dla szkół i przedszkoli oraz Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

 • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców uczestników zajęć, których dzieci korzystają z oferty programowej MDK;
 • nauczycieli pracujących w placówce;
 • pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
 • Grupy Akademii Przedszkolaka funkcjonują od 10.00 do 13.00 , natomiast wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywają się w godzinach popołudniowych dostosowanych do planu lekcji uczestników.
 • 2. Organizacja zajęć w placówce

 

 

 • Do placówki może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji warunkach domowych lub w izolacji.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z zajęć opiekunowie z dziećmi oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku placówki należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki i szkoły, w której placówka obecnie funkcjonuje , zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników placówki i szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestnika zajęć. ( telefon do obojga rodziców i wyznaczonego w zastępstwie opiekuna)
 • Placówka ma w posiadaniu co najmniej jeden termometr bezdotykowy.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania uczestnika zajęć z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
 • Wszystkie zajęcia będą odbywały się w osobnych salach. W przypadku wejścia do sali innej grupy , pomieszczenie to będzie dezynfekowane i wietrzone. Zmianę pomieszczeń ograniczy się do możliwego minimum.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp. Przybory do zajęć , zestawy wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami do zajęć i w miarę możliwości mieć własne zestawy. Pozostałe wspólne należy systematycznie dezynfekować. Na zajęciach robotyki każdy uczestnik ma swój zestaw, co spowoduje ograniczenie uczestników lub podzielenie ich na podgrupy.
 • W Sali tanecznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami zajęć oraz nauczycielami.
 • Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez placówkę zajęć oraz pracowników Młodzieżowego Domu Kultury jest dyrektor. Dyrektor placówki publikuje Procedurę na stronie internetowej mdk.mragowo.pl .
 1. Rodzice, których dzieci korzystają z usług przedszkola są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą oraz złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury oraz Zobowiązania stanowiącego Załącznik Nr 2 do Procedury.
 • Opiekunowie grupy przebywający na terenie placówki nie mają obowiązku stałego noszenia indywidualnych środków ochrony osobistej- maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawic, fartuchów z długim rękawem.
 • Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
 • Do dezynfekcji rąk, sprzętów i powierzchni w placówce stosuje się środki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, posiadające atesty.
 • Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola w wyznaczonych godzinach.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor jednostki systemu oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 3. Higiena , czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 • Przy głównym wejściu do przedszkola umieszcza się informację zawierającą numery telefonów do: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mrągowie 89 741 31 91, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1500, całodobowo 503191696, 518576412 i służb medycznych -Pogotowia ratunkowego 112 lub 999 .
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczestników zajęć, wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Jeżeli na terenie placówki uczestnicy zajęć i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

 

 • 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki

 

 • Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • 5. Postanowienia końcowe.
  • Zapisy ujęte w niniejszej procedurze mogą ulec zmianie w każdym czasie, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych placówki.
  • Zmiany w treści procedury mogą zostać wprowadzone  zarządzeniem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Załączniki wkrótce do pobrania

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

Załącznik  nr 1 –  Oświadczenie oraz Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na mierzenie temperatury

Załącznik nr 2 Zobowiązanie Rodziców/Opiekunów Prawnych  i karta szybkiej komunikacji

Załącznik nr 3–  Instrukcja:  Jak skutecznie myć  ręce ?

Załącznik  nr 4– Instrukcja:   Jak skutecznie dezynfekować ręce ?

Załącznik nr 5– Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ?

Załącznik nr 6Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ?

 dyrektor MDK Ewa Gnoza

 

Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

 • Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 • Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 • Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 • Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 • Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:

 • Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
  • 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
  • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 • Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 • W razie konieczności zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 • W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 • Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 • Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
 • W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 • Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 • W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 • W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.