logo mdk 2014 200x471

 

 

S T A T U T
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
w  Mrągowie
(tekst ujednolicony)

                                                                                                         Mrągowo, 30 sierpnia 2022r.

 

Podstawy prawne:

 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483),
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz.526),
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity :Dz. U. z 2021 r. poz.1915, z 2022 r. poz.583, 1116, 1700, 1730),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082. z 2022r. poz.655, 1079, 1116, 1700, 1730)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1762, z 2022r. 935, 1116, 1383, 1700, 1730)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2020r. poz. 1672)
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022r poz. 1327, 1265)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. 2021 poz. 1596)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. 2022 r. poz. 276)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 52, poz.466),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2022, poz. 1782)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. u. 2020 poz. 1280)

 

R O Z D Z I A Ł  I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną, oświatowo-wychowawczą placówką wychowania pozaszkolnego.
 2. Ilekroć w statucie użyty jest skrót MDK lub nazwa „placówka’ należy przez to rozumieć młodzieżowy Dom Kultury.
 3. Organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury jest Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo na podstawie porozumienia z dnia 3 grudnia 19997 r. pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Miastem Mrągowo reprezentowanym przez Burmistrza Miasta  Mrągowo.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator w Olsztynie.
 5. MDK został powołany przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie zarządzeniem Nr 33/76 z dnia 8 grudnia 1976 r.
 6. Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie jest ul. Kopernika 2 C, od …tymczasowo mieści się na oś. Mazurskie 12 ( SP nr4).
 7. Ustalona nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu: „Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie”
 8. Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu: „Młodzieżowy Dom Kultury 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2 C, tel.89 741 25 32 ”.
 9. Placówka posiada własne logo – skrzydlaty koń pegaz- które jest stosowane w dokumentach placówki, jako symbol.

R O Z D Z I A Ł  II
Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury

 • § 2.

 

 1. Celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest prowadzenie zajęć pozaszkolnych, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.
 2. Placówka realizuje zadania określone w ustawie a w szczególności:
  • Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży mający na celu:
   1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
   2. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
   3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur raz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
   4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
   5. integrację z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną na zajęciach i realizowanych projektach,
   6. zapewnienie możliwości udziału w zajęciach obywatelom Ukrainy,
   7. analizowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w celu doboru najbardziej oczekiwanych społecznie form zajęć,
   8. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
   9. włączanie rodziców do wspierania osiągnięć i łagodzenia trudności oraz poznawania pasji dziecka,
   10. zapewnienie uczestnikom zajęć pełnego bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
   11. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce i na zajęciach,
   12. propagowanie wśród uczestników zajęć problematyki ochrony środowiska.
 • Organizowanie:
  1. imprez, w szczególności przeglądów, pokazów, konkursów, wystaw i zawodów,
  2. wypoczynku , sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
  3. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,
  4. zbiórek na rzecz potrzebujących oraz imprez charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 1. Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą na mocy porozumienia zainteresowanych stron i za zgodą organu prowadzącego.
 2. W Młodzieżowym Domu Kultury może być prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza w formie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organa niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
 3. Organizację i formy współdziałania Młodzieżowego Domu Kultury z rodzicami, szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym określają wewnętrzne regulaminy, program wychowawczo- profilaktyczny oraz plan pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki.

 

R O Z D Z I A Ł   III    

Organy Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
                                                  
§ 3.

 1. Organami Młodzieżowego Domu Kultury są:
 • DYREKTOR PLACÓWKI
 • RADA PEDAGOGICZNA
 • RADA RODZICÓW
 • SAMORZĄD UCZESTNIKÓW

Dyrektor placówki.


1. Stanowisko dyrektora placówki powierza i z tego stanowiska odwołuje

 Burmistrz Miasta Mrągowa.


 2. Dyrektor placówki w szczególności:

 • kieruje działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychicznego,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną (w przypadku utworzenia rady placówki – przez tę radę) i ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • może  w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 1. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach:
  1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
   2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,   
  3) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.
 2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczestników.
 3. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.
 4. Dyrektor przestrzega procedur związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia zajęć w placówce zleca wykonywanie pracy zdalnej i godziny konsultacji z uczestnikami i rodzicami.
 6. Dyrektor placówki, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za:
  • merytoryczny poziom placówki,
  • realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu  prowadzącego placówkę,
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  • zgodność funkcjonowania placówki  z przepisami  prawa oświatowego i niniejszego statutu

   7. Dyrektor stymuluje aktywność wolontariuszy w placówce i zapewnia warunki dla działalności wolontariuszy.     8. W przypadku nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go wicedyrektor lub osoba do tego powołana.                                      

 

Rada pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań .
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawo0dowego nauczycieli placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia  pracy placówki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
  • organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć zespołów,
  • plan finansowy placówki,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze  w związku z podsumowaniem pracy placówki oraz w miarę bieżących  potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 głosów członków rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządki zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu placówki.
 5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora  lub do dyrektora placówki o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 6. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników placówki.
 9. Rada  Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki i ustawą.


Rada Rodziców

 1. W  placówce działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców w  szczególności należy:
  1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy placówki,
  2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy placówki,
  3. współudział w realizacji programów wychowania oraz zadań opiekuńczych placówki,
  4. uczestnictwo w planowaniu wydatków,
  5. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla placówki zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą,
  6. w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  7. zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,
  8. Rada Rodziców wspólnie z dyrektorem ustalają terminy i tematykę spotkań,
  9. Fundusze , o których mowa w pkt. 5, 6 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców
  10. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Rada Pedagogiczną  program wychowawczo- profilaktyczny
  11. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki , organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

Samorząd uczestników

 

 1. W palcówce działa samorząd uczestników zwany dalej „Samorządem” wg następujących zasad:
  1. samorząd tworzą wszyscy uczestnicy zajęć placówki
  2. zasady działania organów samorządu określa regulamin
  3. samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi placówki wnioski  i opinie we wszystkich sprawach palcówki , a w szczególności dotyczącej realizacji podstawowych praw wychowanków
  4. samorząd ma prawo wyboru  nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu
 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu i jej koordynatora
 4. Do kompetencji rady wolontariatu można zaliczyć:
  1. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku placówki
  2. diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu placówki
  3. opiniowanie oferty działań wolontariatu i decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji

 

Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 1. Organy placówki współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością placówki w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i  podejmowania   decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie placówki i regulaminach ich działalności.
 2. Sprawy sporne między organami placówki rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez dyrektora placówki. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów dyrektor placówki może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
 3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organy placówki mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego placówkę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.
 4. Placówka zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami placówki poprzez
  • zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń
  • wspólne spotkania,
  • uczestniczenie dyrektora placówki w posiedzeniach rady rodziców i samorządu uczestników.

                                                                     
R O Z D Z I A Ł IV

Organizacja placówki
§ 4.

 1. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego, przy czym:
  • Zajęcia w formach stałych organizowane są w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  • Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych organizowane są w ciągu całego roku szkolnego, również w dni wolne od pracy
  • Godziny pracy placówki ustala rada pedagogiczna. Powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
  • Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze oraz soboty.
  • Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecane przez organ prowadzący (wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy, festiwale, zawody).
  • Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku.
  • Podstawową jednostką organizacyjne placówki jest stała forma zajęć, zwana kołem, zespołem lub sekcją, ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
  • Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą obejmować mniejszą liczbę wychowanków.
  • Tygodniowy wymiar w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.
  • W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora placówki, może wyrazić zgodę na większy wymiar zajęć w stałych formach, w ramach posiadanych środków finansowych.
  • Pracownię tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć.
  • W celu prowadzenia zajęć o charakterze okazjonalnym (masowym) mogą być tworzone pracownie lub działy imprez masowych.
  • Tygodniowy wymiar zajęć stałych wynosi w placówce co najmniej 90 godzin.
  • Placówka prowadzi działalność w obiektach własnych oraz udostępnianych przez szkoły i inne instytucje na terenie miasta.
 2. W przypadku pracy zdalnej lub ograniczonego funkcjonowania placówki dyrektor wprowadza zarządzenie i zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej placówki, które obejmuje:
  • organizację pracy każdej pracowni w trybie zdalnym lub ograniczonym, która zostaje ustalona przez radę pedagogiczną i zatwierdzona przez dyrektora,
  • dostępność nauczycieli w placówce w celu udzielenia wychowankom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb.
  • modyfikację rocznych planów pracy ,aby niektóre zadania , niemożliwe do zrealizowania przesunąć w czasie do momentu powrotu do pracy stacjonarnej
  • wymianę informacji między nauczycielami a rodzicami poprzez: stronę internetową, pocztę grupową, zamknięte grupy na Messengerze, Facebooku, telefon do rodziców.
  • udostępnianie rodzicom propozycji do pracy z dzieckiem w domu oraz zadania opracowane dla dzieci
  • udostępnianie materiałów do pracy w domu, wydawanych w wyznaczonych godzinach dyżuru nauczyciela w placówce.

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

 

 1. W placówce może działać wolontariat
 2. Dyrektor placówki informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki
 3. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej , społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Każdy wychowanek placówki może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ( opiekunów prawnych)
 4. Wolontariusz wykonuje zadania we współpracy z nauczycielami oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby w wymiarze, który nie utrudnia mu nauki i pomocy w domu
 5. Celami głównymi wolontariatu są :
  1. uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy
  2. wspomaganie inicjatyw o charakterze charytatywnym, artystycznym, kulturalnym.
  3. Wolontariuszami mogą być uczestnicy zajęć, uczniowie szkół i placówek edukacyjnych, studenci, nauczyciele, rodzice, pracownicy MDK
  4. Szczegółowe zasady działania określa odrębny regulamin lub plan działań rocznych wolontariatu

Organizacja  i współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami

 1. W placówce może działać stowarzyszenie i inne organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, artystycznej i innowacyjnej
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor placówki po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej

R O Z D Z I A Ł  V
Nauczyciele i inni pracownicy placówki
§ 5.

 1. W placówce zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
 4. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
        1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych  wychowanków,        
         2) organizowanie zajęć zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
         3) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,
         4) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal zajęć,
          5)bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków oraz  szanowanie ich godności osobistej,
          6) stymulowanie rozwoju psychofizycznego wychowanków, poznawanie i kształtowanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
         7) tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
          8) ochrona wychowanków przed skutkami demoralizacji, współpraca z domem rodzinnym wychowanka,
         9) poszanowania Konstytucji, tolerancji i wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
         10) stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach poprzez udział w konkursach, przeglądach i turniejach,          
         11) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, technicznej, organizacyjnej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

R O Z D Z I A Ł   VI
Wychowankowie placówki
§ 6.

 1. Wychowankami placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.
 3. Wychowankowie placówki mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadach wychowanków stałych, okresowych bądź okazjonalnych
 4. Placówka oferuje swoją pomoc wychowankom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach integracyjnych na równych prawach z innymi wychowankami. Zajęcia integracyjne to spotkania dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi i podejmowanie wspólnych działań artystycznych.
 5. Zapisy wstępne do pracowni odbywają się w miesiącu czerwcu kończącego się roku szkolnego.
 6. Naboru wychowanków stałych dokonuje się co roku w miesiącu wrześniu.
 7. Pierwszeństwo w zapisach posiadają wychowankowie, którzy kontynuują zajęcia w kolejnym roku szkolnym.
 8. Poszczególne zespoły mogą również prowadzić zapisy w okresie całego roku szkolnego.
 9. Wychowankowie stali i okresowi biorą udział w zajęciach, a ich obecność podlega kontroli.
 10. Wychowankowie okazjonalni i okresowi uczestniczą w zajęciach placówki w związku z przeprowadzeniem określonej imprezy lub szkolenia.
 11. Za bezpieczeństwo wychowanków w drodze na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i powrót do domu odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie)

§7.

Prawa i obowiązki wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.

 1. Wychowankowie mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
  2. korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,
  3. korzystania z dostępnych środków, sprzętów i pomocy dydaktycznych,
  4. prezentowania swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,
  5. przedstawiania swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń,
  6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. swobody wyrażania   myśli i przekonań,
  8. współdecydowania o życiu placówki.
  9. Podejmowania działalności wolontariatu w ramach przyjętych w placówce zasad, planu czy regulaminu


2. Wychowankowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie placówki,
 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki,
 4. dbałości o kulturę języka i swojego zachowania,
 5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, uczestnikom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w placówce jak i poza nią,
 6. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 7. pomocy ludziom starszym i słabszym,
 8. szacunku do pracy własnej i innych,

 

Nagradzanie i karanie wychowanków

 1. Za postawę oraz osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:
  1. pochwałą dyrektora,
  2. dyplomem,
  3. nagrodą książkową lub  rzeczową,
  4. nieodpłatnym udziałem w wycieczce organizowanej przez placówkę,

                                                                             
      2 . Decyzję o przyznaniu uczestnikowi nagród  określonych w ust.1 podejmuje dyrektor placówki na wniosek nauczyciela.
      3. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu placówki wychowanek może być ukarany:

 1. upomnieniem nauczyciela,
 2. naganą dyrektora placówki,
 3. skreśleniem z listy wychowanków,

     4. Karą wymienioną w ust. 3 pkt. 3 wymierza dyrektor placówki  na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku, gdy wychowanek:
                1)  dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,

                2) spożywał alkohol lub przebywał pod jego wpływem na terenie placówki lub poza nią, podczas organizowanych imprez oraz innych zajęć,

                 3) rozprowadzał lub używał środki odurzające,

                 4) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,

                  5) odnosił wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników placówki obrażając ich godność osobistą,

                  6) dopuścił się dewastacji mienia placówki lub prywatnego innego ucznia.
     5.W stosunku do wychowanka nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
     6.O udzielonej karze powiadamia się rodziców (opiekunów) wychowanka w ciągu 7 dni, w sposób ustalony przez dyrektora placówki.
     7. Od udzielonej wychowankowi kary, wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się do dyrektora placówki w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
     8. Od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków odwołanie wnosi się do organu prowadzącego placówkę w terminie 14 dni od powiadomienia o ukaraniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora placówki .

§ 8.

1. W celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, placówka organizuje zajęcia profilaktyczne dla wychowanków oraz współpracuje z Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
                                                                                                   
2. W placówce obowiązują następujące procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności : narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
       1)  dany nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi MDK,

        2) dyrektor wzywa do placówki rodziców/prawnych opiekunów wychowanka i przekazuje im uzyskana informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z wychowankiem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,   
        3)jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w placówce, nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, placówka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).Podobnie w sytuacji gdy placówka wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie itp.) i  ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
3. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie placówki wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:                      
          1) jeżeli obowiązki uniemożliwiają mu podjęcie interwencji  powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora placówki,
          2)  nauczyciel lub powiadomiona przez niego osoba odizolowuje wychowanka od reszty grupy,  ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
           3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej,
            4) zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia,
                a) w przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o pozostaniu w placówce, czy też przewiezienia wychowanka do placówki służby zdrowia, bądź przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia wychowanka i w porozumieniu z dyrektorem placówki,
                 b) w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a wychowanek jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – placówka zawiadamia naj-bliższą jednostkę Policji, która decyduje o dalszym postępowaniu,
 
4. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie placówki substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
             1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
               2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję placówki, która wzywa Policję,

              3) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję przypominającą narkotyk,
              4)nauczyciel lub dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów wychowanka i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
              5)w przypadku, gdy wychowanek nie chce przekazać substancji, osoba prowadząca sprawę wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do wychowanka oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,
               6) jeżeli wychowanek wyda substancję dobrowolnie, przedstawiciel placówki prowadzący sprawę zobowiązany jest do jej zabezpieczenia i przekazania Policji. Próbuje ustalić też w jaki sposób i od kogo wychowanek nabył substancję. Z całego zdarzenia sporządza dokładna notatkę,
5 .Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:
              1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora MDK oraz przekazanie jemu sprawy,
              2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia przez nauczyciela oraz    zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa,

              3) powiadomienie rodziców wychowanka o zdarzeniu,
              4) powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest wychowankiem placówki i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. Postępowanie nauczyciela wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego, będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
               1)udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie

lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

                        2)  niezwłocznego powiadomienia dyrektora MDK,
                        3) powiadomienia rodziców/opiekunów wychowanka,
                        4) wezwania Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna.


R O Z D Z I A Ł   VII

Postanowienia końcowe

§7. 9.

 1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Wszelkie zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna
 4. Dyrektor placówki każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji

Nowelizacja statutu uchwalona została przez Radę Pedagogiczną MDK z mocą obowiązywania od 30.08.2022 r. Traci moc Statut Młodzieżowego Domu Kultury w brzmieniu uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.11.2017r.

D y r e k t o r
Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
mgr Ewa Gnoza

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej   nr 159/08/2022 z dnia 30.08.2022r.