Informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(dla rodziców / opiekunów prawnych w związku z realizacją zadań edukacyjnych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, ul. Kopernika 2 C , 11-700 Mrągowo adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 897412532
 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 1 lit. c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem dzieci i młodzieży (wychowanków) oraz realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, w tym zgodnie ze Statutem jednostki.
 4. W związku z możliwością realizacji w/w zadań w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), Młodzieżowy Dom Kultury może przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu dziecka lub rodzica, wizerunek oraz głos w formie cyfrowej, a także treści, w formie cyfrowej, wytworzone przez uczestnika zajęć) w celu zdalnej realizacji zajęć
  i komunikacji elektronicznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
  i młodzieży niepełnoletniej (na podstawie art. 44 i 44a oraz 125a ustawy – Prawa oświatowego
  w związku z art. 6 1 lit c i e RODO oraz rozporządzenia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - Dz.U. z 2022 r. poz. 1903).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do placówki
  (w tym przez okres prowadzenia zajęć w formie zdalnej) a następnie przez okres 5 lat wskazany
  w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).
 7. Posiada Pani/Pan (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe
  (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo do ograniczenia
  ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO) jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach, m.in. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. operator pocztowy, dostawcy usług informatycznych, firmy wspierające Administratora w organizacji wycieczek, np. firmy przewozowe, muzea, kina). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)
  lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

BIP