Powstanie i rozwój Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie do roku 2004 położony był w dolinie opodal jeziora Czos. Budynek zbudowany był z przeznaczeniem na hotel z dość dużą salą zabaw. Kilkakrotne przeróbki remonty i adaptacje w konsekwencji pozwoliły na to, iż w różnych formach zajęć mogło uczestniczyć około 700 dzieci.
Na podstawie kronik oraz protokołu ustalono, że Młodzieżowy Dom Kultury po raz pierwszy otworzył swe podwoje dla dzieci i młodzieży 27 stycznia 1952 roku w siódmą rocznicę włączenia do Polski Mrągowa jako Dom Harcerza, który powstał z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczysta akademia z tej okazji odbyła się w szkole 11-letniej, w której wzięli udział przedstawiciele Prezydium Rady Narodowej, przedstawiciele Związku Młodzieży Polskiej, harcerze. Podkreślano aktywną współpracę wojska z Domem Harcerza.
Zasadniczym celem działalności tej placówki było pogłębianie pracy artystyczno ideologicznej z najmłodszymi dziećmi. Pod kierownictwem Mariana Zborowskiego rozpoczęły swą działalność następujące zespoły: muzyczny, taneczny, fotograficzny, techniczno-plastyczny, sportowy, motorowo-silnikowy, agrobiologiczny, gabinet harcerski, zespół badaczy historii Warmii i Mazur.

Zdjęcie nr 1: Dzieci w trakcie zajęć kółka agrobiologicznego
fot1

Zdjęcie nr 2: Zajęcia koła tanecznego
fot2

Oprócz zajęć dydaktycznych, które odbywały się na co dzień, kilka razy w miesiącu miały miejsce wieczornice, na które zapraszano gości nie tylko z Mrągowa, ale także spoza miasta głównie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Wspólna zabawa, śpiewy, pląsy tworzyły miłą i niezapomnianą dla wielu uczestników atmosferę.
Na podstawie kronik ustalono, iż w 1959 roku Dom Harcerza został przekształcony na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Rozpoczęto rozbudowę pracowni technicznych i artystycznych kosztem zmniejszenia liczby pracowni naukowych. O ile uczestnicy Domu Harcerza rekrutowali się z uczniów szczególnie uzdolnionych, tak po roku 1959 zaczęto zwracać uwagę na młodzież najbardziej potrzebującą opieki tzw. młodzież trudną.

Zdjęcie nr 3: Dzieci zdobywają umiejętności rękodzielnicze
fot3

1 maja 1974 roku powołano Ognisko Pracy Pozaszkolnej na mocy rozporządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego przy jednoczesnej likwidacji Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.
Po upływie niespełna trzech lat uległo likwidacji Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a na jego miejsce zastał powołany (na mocy rozporządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie) Młodzieżowy Dom Kultury z dn. 1 stycznia 1977 r.
W/g powyższego rozporządzenia Młodzieżowy Dom Kultury miał organizować zajęcia dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w 58 zespołach oraz w szkołach podstawowych i ponad podstawowych w mieście Mrągowie zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Mrągowie stanem organizacyjnym placówki.
W dniu 3 grudnia 1997 roku na mocy porozumienia Kurator Oświaty w Olsztynie przekazał, a miasto Mrągowo przejęło do prowadzenia jako zadanie własne Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Mrągowie z dniem 1 stycznia 1998r.
Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka oświatowo - wychowawcza działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
W roku 2004 MDK przeniesiony został tymczasowo na ulicę Królewiecką 41. Obecna docelowa siedziba znajduje się przy ulicy Kopernika 2c.

 

Koła:
PRACOWNIA WOKALNO - TANECZNA
Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Gnoza
Zespół ISKIERKI - grupa młodsza (6 - 9 lat)
Grupa starsza (9 - 12 lat)
Zespół aktywnie uczestniczy w miejskich imprezach artystycznych: przeglądach tanecznych. Od 2001 r. Pani Ewa Gnoza organizuje i koordynuje imprezę charytatywną "Być dla innych" na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
GRUPA INTEGRACYJNA
Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Gnoza.
W skład grupy wchodzą dzieci z miasta oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie.
Zajęcia obejmują: taniec, ruch, śpiew, prace plastyczne, muzykoterapię.
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Nauczyciele prowadzący:
mgr Ewa Gnoza - zajęcia wokalno - taneczne
mgr Agata Goszczyńska - zajęcia teatralne
mgr Ewa Kowalewska - zajęcia rytmiczno - taneczne
mgr Iwona Krapa - zajęcia plastyczne
Dwie grupy wiekowe: 3 - 4 latki oraz 5 - latki.
ZAJĘCIA GITAROWE
ZESPÓŁ MUZYCZNY

Nauczyciel prowadzący:
mgr Zbigniew Krajczyński
Nauka gry na gitarze obejmuje naukę funkcji, dźwięków oraz grę piosenek.
Zespół muzyczny tworzony jest na bazie osób uczestniczących w zajęciach gitarowych, który gra różne utwory muzyczne wykorzystywane na imprezach organizowanych przez MDK.
TENIS STOŁOWY
Nauczyciel prowadzący:
mgr Tadeusz Mierzejewski,  Krzysztof Pawłowski
Zajęcia odbywają się na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 ul Bohaterów Warszawy 10. Przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Nauczyciel prowadzący:
mgr Barbara Dziewiałtowska-Gintowt
Zajęcia odbywają się w grupach młodszych i starszych. W programie zajęć przewidziano: rysunek, malarstwo, proste techniki graficzne, techniki mieszane, rzeźba, ponadto dzieci i młodzież biorą udział w wielu konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym.
ZAJĘCIA TEATRALNE
Nauczyciel prowadzący:
mgr Agata Goszczyńska
Na zajęciach teatralnych uczestnicy ze szkół podstawowych i gimnazjum rozwijają zainteresowania związane z teatrem, biorą udział w przedstawieniach, nabywają doświadczeń w operowaniu kukiełkami, mają ciągły kontakt z literaturą dziecięcą.
PRACOWNIA TANECZNA
Nauczyciel prowadzący:
mgr Ewa Kowalewska
TANIEC LUDOWY
dzieci w wieku 6- 12 lat
w programie nauka: tańców narodowych, regionalnych oraz elementy tańca towarzyskiego.
TANIEC TOWARZYSKI
młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich
w programie nauka : walca angielskiego, walca wiedeńskiego, fokstrota, tanga, rumby, samby, cha-cha, jive'a, rock and rolla.
CHÓR SCHOLA WOCALE
Nauczyciele prowadzący:
mgr Cezary Nowakowski
W zajęciach uczestniczy młodzież gimnazjalna i licealna, także studenci. Chór istnieje 10 lat. Zajęcia są nieodpłatne.
PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA
Nauczyciel prowadzący:
mgr Iwona Krapa
Program zajęć obejmuje m.in. poznawanie różnych technik artystycznych tj.: tkactwo, haft, modelowanie z masy solnej i gliny, szycie na maszynie itp.