SKMBT C28022113009440

KONKURS PLASTYCZNY

,, Najpiękniejsza bombka świąteczna”

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie- pracownia Kreatywnego Dziecka, mgr Iwona Hermanowicz.

2. Cele konkursu:

- zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży;

- promowanie twórczości dziecięcej.

3. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest  wykonanie pracy przestrzennej – bombki bożonarodzeniowej.

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do wychowanków i uczniów placówek oświatowych miasta Mrągowo.

Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych.

Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:

-  5-6 lat

- 7-10 lat

-11-15 lat

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa w dowolnej technice;

- prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu;

- do konkursu nie można zgłaszać prac biorących udział w innych konkursach;

- zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek ucznia
  • imię i nazwisko oraz nr telefonu do opiekuna;
  • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy oraz akceptację regulaminu konkursu.

6. Termin i miejsce dostarczenia prac:

Pracę należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2022r do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie ( SP nr 4 w Mrągowie os. Mazurskie 12 , I piętro bryła G pokój 101).

7. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:

-oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora;

- o wręczeniu nagród laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną;

-na stronie www.mdk.mragowo.pl zostanie utworzona galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac.

8. Postanowienia końcowe:

-udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny;

-przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

- dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych;

-sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że:

  • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
  • moja córka/syn jestem autorem nadesłanej pracy;
  • nadesłane prace nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

…………………….                                                                 ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

BIP