Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024 z dnia 02.07.2024 r.

 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b

 Ustawa  z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 r. nr 120, poz. 526)

Wstęp

 

Dobro i bezpieczeństwo wychowanków są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Młodzieżowego Domu Kultury na rzecz dzieci i młodzieży. W Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie  każdy pracownik ma traktować wychowanków z szacunkiem oraz uwzględniać jego potrzeby i możliwości. Realizując zadania placówki każdy działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Każdy wychowanek uczęszczający na zajęcia ma mieć poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Może też liczyć na  wsparcie zarówno w sytuacjach trudnych , stresujących jaki  i radosnych. Wie , gdzie tego wsparcia szukać, aby poradzić sobie z emocjami .  Niniejsze Standardy ochrony małoletnich zostały opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk.mragowo.pl. Są też szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i uczestników zajęć w placówce. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne. Na terenie placówki  w ogólnodostępnym miejscu  udostępnione zostały informacje na temat możliwości uzyskania pomocy oraz numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Są też tablice informacyjne dla dzieci tłumaczące w przystępny sposób rozumienie standardów ochrony. Niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w placówce, w której rozwijają  i odkrywają swoje pasje.

Rozdział I

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • 1) Dyrektorze Placówki – należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
 • 2) pracowniku Młodzieżowego Domu Kultury należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, z własną działalnością gospodarczą
 • 3) placówce- należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • 4) wychowanku , małoletnim należy przez to rozumieć osobę do ukończenia 18 roku życia, uczęszczającą na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
 • 5) opiekunie wychowanka, małoletniego należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do jego reprezentacji, w szczególności jego rodzica lub opiekun prawnego.
 • 6) zgodzie rodzica małoletniego oznacza zgodę co najmniej jednego z jego rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 • 7) Osobie odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora pracownika sprawującego nadzór nad  realizacją niniejszych standardów
 • 8) danych osobowych dziecka – należy przez to rozumieć każdą informację umożliwiającą identyfikację dziecka w rozumieniu 4 ust.1 RODO.
 • 9) krzywdzeniu małoletniego należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:

   a) przemoc – zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba odnosi się do drugiej w sposób niezgodny z wymaganiami relacji, która je łączy.

b) przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

c) przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Jej celem jest 2 naruszenie godności osobistej.

d)  wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

e) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY WYCHOWANKIEM

 A PERSONELEM PLACÓWKI

 • § 2.
 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
 • 1) Dyrektor Placówki, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem wychowanków lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;
 • 2)  Dyrektor Placówki uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;
 • 3)  Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr, jest ogólnodostępny - nie wymaga zakładania konta;
 • 4)  Informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor drukuje i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze;
 • 5)  Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
 • 6)  Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;
 • 7)  Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • 8)   Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
 • 9)  Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • § 3.
 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu placówki z jego wychowankami:
 • 1)  Obowiązkiem wszystkich pracowników placówki jest niezależnie od formy zatrudnienia dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w placówce. Wszystkie działania podejmowane są dla dobra wychowanka, który traktowany jest z szacunkiem, godnością . W pracy z wychowankiem uwzględniane są jego potrzeby i ograniczenia oraz rozwój talentów zgodnie z przyjętymi zasadami.
 • 2)  Znajomość i zaakceptowanie zasad przez pracowników placówki są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 • 3)   Każdy pracownik placówki jest zobowiązany do utrzymywania odpowiedniej relacji z dziećmi w placówce i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.
 1. W ramach działań realizowanych z wychowankami dozwolone i pożądane są następujące działania:
 • 1)  zachęcanie do spożywania posiłków i pomoc w razie potrzeby na prośbę rodzica/ opiekuna prawnego na zajęciach Akademii Przedszkolaka ( drugie śniadanie przyniesione z domu, toaleta),
 • 2)  pomoc w wykonywaniu prac i ćwiczeń na prowadzonych zajęciach na prośbę wychowanka zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestnika zajęć. Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych,
 • 3)  opieka i edukacja artystyczna na zajęciach od początku do końca trwania zajęć,
 • 4)  ciągły nadzór i opieka w trakcie spacerów, wycieczek, wyjazdów,
 • 5)  możliwości i ograniczenia wychowanków są respektowane , dzieci nie są etykietowane,
 • 6)  zapewnienie wychowanków możliwości do udziału w konkursach , przeglądach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 1. Pracownik placówki:
 • 1)  zachowuje cierpliwość , ze spokojem i szacunkiem odnosi się do wychowanków,
 • 2)  uważnie słucha wychowanka i stara się udzielać mu odpowiedzi dostosowanej do sytuacji        i jego wieku,
 • 3)  okazuje zrozumienie dla trudności i problemów wychowanka,
 • 4)  utrzymuje profesjonalną relację z wychowankiem oraz daje wychowankowi gwarancję nietykalności cielesnej,
 • 5)  w procesie rozwiązywania konfliktów dba o komunikację dającą wychowankowi poczucie bezpieczeństwa ,
 • 6)  podejmuje czynności , które mają na celu dobro wychowanka traktując go z szacunkiem,
 • 7)  podejmuje wobec wychowanka działania wychowawcze , mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw,
 • 8)  daje możliwość wychowankowi do odczuwania i mówienia o swoich emocjach.
 1. Niedozwolone są następujące zachowania pracownika:
 • 1)  zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie wychowanka oraz podnoszenia głosu na wychowanka w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci,
 • 2)  ujawnianie informacji wrażliwych dotyczących wychowanka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci; obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
 • 3)   zachowywanie się w obecności dziecka w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 • 4)  stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej wobec wychowanka, np.: zabierania rzeczy, ograniczania swobody ruchu, popychania, bicia,
 • 5)  przyjmowania prezentów od uczniów oraz ich opiekunów. Wyjątki stanowią drobne, okazjonalne podarunki związane ze świętami w roku szkolnym np. prezentów składkowych, kwiatów, czekoladek, itp.
 • 6)  składanie wychowankowi propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści oraz proponowanie wychowankom alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek
 • § 4

 

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia wychowanków, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2. Pracownicy prowadzący zajęcia zobowiązani są do przedstawienia wychowankom Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Placówce i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.
 3. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji.

 

 • § 5

 

 1. Pracownikowi nie wolno dotykać wychowanka w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. Jeśli w odczuciu pracownika, wychowanek potrzebuje np. przytulenia, powinien mieć każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania .
 2. Kontakt fizyczny z wychowankiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 3. Pracownik, który ma świadomość, iż wychowanek doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z wychowankiem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z wychowankiem. Do sytuacji takich zaliczyć można poza zajęciami w Akademii Przedszkolaka:
 • 1) pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a wychowanek/ jego opiekun wyrazi zgodę;
 • 2)  pomoc wychowankowi niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;
 • 3)  pomoc wychowankowi niepełnosprawnemu w poruszaniu się po placówce.
 • § 6

1. Kontakt poza godzinami pracy z uczniami jest co do zasady zabroniony.

 2. Nie wolno zapraszać wychowanków do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z wychowankiem lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie placówki.

 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z wychowankiem, opiekunem lub też nauczycielem poza godzinami pracy placówki, dozwolone są środki:

 1) służbowy telefon;

2) służbowy e-mail;

3) służbowy komunikator;

4. Jeśli pracownik musi spotkać się z wychowankiem poza godzinami pracy placówki (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcję, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.

 5. W przypadku, gdy pracownika łączą z wychowankiem lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych uczniów, opiekunów i pracowników

 

Rozdział 3

ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNIEGO

 • § 7

 

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez osoby trzecie, związane z placówką tj. pracownicy Szkoły, wolontariusze, organizacje i firmy współpracujące ze Szkołą:

1)  jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia wychowankowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane wychowanka oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie wychowanka oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego;

2)  jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej (np. popychanie, klapsy, poniżanie, ośmieszanie), zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo wychowanka i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Następnie powinien zawiadomić dyrekcję, aby ta mogła zakończyć współpracę z osobą krzywdzącą;

3)jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec wychowanków np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo wychowanka i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformowanie dyrekcji, aby mogła przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.

 

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez osobę nieletnią:

1)  jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia wychowankowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto, zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami wychowanka i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

2)  jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo wychowanka i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia i osoby nieletniej podejrzanej i opracowuje działania naprawcze. W przypadku braku poprawy powiadamia lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny 

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez jego opiekuna:

 1)  jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo wychowanka. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego.                             W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;

 2)  jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo wychowanka. Powinien powiadomić dyrekcję oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego oraz możliwości wsparcia materialnego. Jeśli sytuacja wychowanka się nie poprawi, zobowiązany jest powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

 • § 8
 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia wychowanka należy sporządzić protokół interwencji w przypadku zastosowania procedur podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (załącznik nr 2).
 2. Nauczyciel bądź pracownik placówki dokonuje analizy sytuacji w której nastąpiło podejrzenie krzywdzenia lub krzywdzenie wychowanka i podejmuje dalsze działania zgodne z procedurami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Rozdział 4

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU WYCHOWANKA

 • § 9
 1. Dane osobowe wychowanka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każdy wychowanek ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe wychowanka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy  o systemie oświaty i funkcjami statutowymi placówki oraz obowiązującymi rozwiązaniami             w placówce.
 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
 5. Opiekunom , wychowankom przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 6. Placówka zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Do przetwarzania danych wychowanków dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora placówki.
 8. Dane wychowanka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.
 10. Pracownicy placówki nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego
 12. W związku z obowiązkiem wprowadzenia standardów ochrony małoletnich podejmowane będą nowe czynności przetwarzania danych. Aktualizowane więc będą upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników Placówki.

 

 • § 10

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie oraz jego pracownicy zobowiązują się do chronienia wizerunku wychowanka.
 2. Upublicznienie wizerunku wychowanka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych placówki i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Placówki .
 4. Placówka zbiera i przechowuje zgody na rozpowszechnianie wizerunku małoletnich, informując, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie wpływa na uczęszczanie dziecka do Placówki ani na udział w organizowanych wydarzeniach .
 5. Pracownik placówki nie może umożliwić osobom trzecim utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na trenie Placówki bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
 6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (powyżej 10 osób), zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

 • § 11

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni w chwili zapisania dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury podpisują zgody na udział w zajęciach, w których znajdują się:

1)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

2)  informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zgodą na ich przetwarzanie ,

3)  zgoda na prezentację wizerunku

 1. Podpisanie tych zgód jest ważne przez cały rok szkolny do momentu , gdy dziecko zrezygnuje z zajęć lub rozpocznie się nowy rok szkolny ( załącznik nr. 3).

Rozdział 5

ZASADY DOSTĘPU WYCHOWANKA DO INTERNETU

 • § 12

 

 1. Placówka nie zapewnia dzieciom dostępu do Internetu.
 2. Na terenie placówki dostęp wychowanka do połączenia internetowego możliwy będzie jedynie pod nadzorem pracownika Młodzieżowego Domu Kultury na prowadzonych zajęciach.
 3. Pracownik placówki będzie miał obowiązek informowania wychowanków o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz w miarę możliwości przeprowadzania z wychowankami cyklicznych warsztatów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.
 4. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz propaguje materiały instytucji państwowych, takie jak saferinternet.pl
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w miarę możliwości monitoruje wyszukiwane treści w internecie przez wychowanka i na bieżąco omawia je z rodzicami. Nauczyciel rozmawia                    z wychowankami o tym , co robią w internecie . Jeśli coś zaniepokoi wychowanka, przestraszy , powinien czuć , że może zwierzyć się nauczycielowi. w ten sposób można uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z przypadkowym, niezamierzonym kontaktem                    z treściami drastycznymi , a także w porę wychwycić inne problemy, których rozwiązania szuka wychowanek w internecie.

 

Rozdział 6

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU SZKOŁY DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

 • § 13

 

 1. Procedura aktualizowania Standardów odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Dyrektor Placówki wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Placówki monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian. ( załącznik nr 4 : Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich)
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników Placówki (przynajmniej raz w roku) ankiety. ( załącznik nr.5 – Monitorowanie i weryfikowanie Procedur Ochrony Małoletnich – badanie ankietowe)
 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi Placówki
 6. W ankiecie pracownicy Placówki mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Placówce.
 7. Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor Placówki może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród wychowanków, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez placówkę.
 8. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów, bądź pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacji, gdy Standardy Ochrony Małoletnich będą wymagały aktualizacji.
 9. W razie konieczności opracowuje zmiany w obowiązującym Standardzie i daje je do zatwierdzenia Dyrektorowi Placówki.
 10. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Placówki nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

Rozdział 7

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I UCZNIOM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

 

 • § 14

 

 1. Dokument Standardy Ochrony Małoletnich jest dokumentem Placówki ogólnodostępnym dla personelu Placówki, wychowanków oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Placówki.
 3. O dostępności do Dokumentu rodzice są informowani na pierwszym zebraniu z opiekunami w danym roku szkolnym (chyba, że ulegnie zmianie, wówczas również na pierwszym z zebrań odbywającym się po wprowadzeniu zmian).
 4. Nauczyciele na zajęciach mają obowiązek zapoznania uczniów ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby wychowankowie mogli go zrozumieć niezależnie od wieku       i sprawności intelektualnej.
 5. Na terenie Placówki znajdują się tablice informacyjne dla wychowanków tłumaczące  w przystępny sposób rozumienie standardów ochrony.

 

Rozdział 8

ZAPISY KOŃCOWE

 • § 15

 

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje poprzez publikację dokumentu na stronie internetowej Placówki, udostępnienie pełnej wersji dokumentu w formie papierowej w sekretariacie Placówki.
 3. Wywieszone tablice informacyjne dla wychowanków będą omawiane z nauczycielami na zajęciach na początku roku szkolnego.

Załączniki:

Załącznik nr 1. – Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 2- Protokół interwencji w przypadku zastosowania procedur podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego

Załącznik nr 3.- zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na zajęcia ( dane osobowe i wizerunek wychowanka)

Załącznik nr 4.- Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich

Załącznik nr 5. – Monitorowanie i weryfikowanie procedur ochrony małoletnich- badanie ankietowe

Załącznik nr 6.- wykaz placówek funkcjonujących na twoim terenie, udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej

 

 

WYKAZ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TWOIM TERENIE, UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

MOŻESZ ZADZWONIĆ DO:

BIP