REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,BYĆ DLA INNYCH”

 

 

§1

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest pracownia fotograficzna w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie.

§2

Cele konkursu

 

- uchwycenie na fotografii bezinteresownej pomocy niesionej osobom potrzebującym,

- integracja z niepełnosprawnymi i niwelowanie barier społecznych,

- uświadomienie dzieciom i młodzieży czym jest niepełnosprawność,

- budowanie uczuć empatycznych i chęci pomocy ludziom niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz opieki nad małymi dziećmi i osobami potrzebującymi

- umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności oraz umiejętności   fotograficznych w ramach proponowanej tematyki

§3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży do lat 25 .

3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:

I- dzieci z klas VII - VIII

II- młodzież szkół ponadpodstawowych

III- młodzież pozaszkolna do lat 25

§4

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących temat „Być dla innych”.

4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mejlowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej MDK oraz portalu społecznościowym i w mediach lokalnych.

§5

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.

2. Format fotografii: min 15x21 cm, max 30x40

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 

 

§ 6

Termin i miejsce składania prac

 

1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do dnia 15.03.2020r.

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

5. Prace należy wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie z dołączonym oryginalnym plikiem JPG na płycie CD z dopiskiem: Być dla innych – praca konkursowa.– na adres tymczasowy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Osiedle Mazurskie 12

11-700 Mrągowo

 

§7

 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.03.2020r. podczas imprezy charytatywnej „ Być dla innych”. W Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie ul. Warszawska 11-700 Mrągowo

§8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że

  • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
  • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
  • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
  • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
  • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego