274299856 797157721239900 4122115188334467650 n

REGULAMIN POWIATOWEGO

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,BYĆ DLA INNYCH”

 

 

§1

Organizatorzy konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy  Domu  Kultury w Mrągowie

§2

Cele konkursu

- uchwycenie na fotografii niesienia pomocy innym w różnych aspektach życia i relacji międzyludzkich: niepełnosprawność, opieka nad osobą starszą, pomoc zwierzętom , ochrona natury, opieka nad małym dzieckiem, choroba, rodzina czy też radość bycia z kimś i najprostsze gesty miedzy ludźmi.

-  integracja z niepełnosprawnymi i niwelowanie barier społecznych,

- budowanie uczuć empatycznych i chęci pomocy innym ,

- umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności oraz umiejętności      fotograficznych w ramach proponowanej tematyki.

§3

               Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:

I- dzieci z klas I – IV

II-dzieci klas V- VIII

II- młodzież szkół ponadpodstawowych

§4

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących temat „Być dla innych”.

4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej MDK oraz portalu społecznościowym i w mediach lokalnych.

§5

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

2. Format fotografii: min 20x30 cm, max 30x40

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 §6

Termin i miejsce składania prac

 

1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do dnia 25.03.2022r.

2. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

3. Prace należy  wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie z dołączonym oryginalnym plikiem JPG na płycie CD z dopiskiem: Być dla innych – praca konkursowa.– na adres tymczasowy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Osiedle Mazurskie 12

11-700 Mrągowo

 §7

 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 03.04.2022r. podczas imprezy charytatywnej „ Być dla innych”. W Mrągowskim Centrum Kultury w Mrągowie ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

 §8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

 

Miejsce i data:

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO")


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

imię i nazwisko dziecka

w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
(administratora danych) w związku z organizowanym Konkursem Fotograficznym pt. „Być dla innych”, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska  jako autora utworu czy uczestnika wydarzeń w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

- upublicznienie – wykorzystanie części lub całości utworu autorstwa mojego dziecka lub/oraz jego wizerunku na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

- wykorzystanie części lub całości utworu autorstwa mojego dziecka, zdjęć dokumentujących wydarzenia związane z konkursem jak również wizerunku mojego dziecka w działalności wystawienniczej oraz informacyjno-edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

czytelny podpis rodzica/opiekuna

Powyższy tekst zgody należy wydrukować, czytelnie podpisać, następnie zeskanować lub sfotografować, zapisać w formacie JPG i przesłać wraz z pracami konkursowymi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                          Załącznik nr 2

Miejsce i data:

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO")

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

imię i nazwisko


w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

 (administratora danych) w związku z organizowanym Konkursem Fotograficznym pt. „Być dla innych”, w tym na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako autora utworu czy uczestnika wydarzeń w związku
z udziałem w wyżej wymienionym konkursie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

- upublicznienie - wykorzystanie części lub całości utworu mojego autorstwa lub/oraz mojego wizerunku na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

- wykorzystanie części lub całości utworu mojego autorstwa, zdjęć dokumentujących wydarzenia związane z konkursem jak również mojego wizerunku w działalności wystawienniczej oraz informacyjno-edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

czytelny podpis

Powyższy tekst zgody należy wydrukować, czytelnie podpisać, następnie zeskanować lub sfotografować, zapisać w formacie JPG i przesłać wraz z pracami konkursowymi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.